1 / 4
Kalendář akcí
Rychlý kontakt

Škola:
352 352 391

Školní družina:
352 352 395

Organizace školního dne

Časové rozvržení vyučovacích hodin

 DOPOLEDNE:

  8,00 -   8,45 hodin 1. vyučovací hodina
  8,55 -   9,40 hodin 2. vyučovací hodina
10,00 - 10,45 hodin 3. vyučovací hodina
10,55 - 11,40 hodin 4. vyučovací hodina
11,50 - 12,35 hodin 5. vyučovací hodina
12,45 - 13,30 hodin 6. vyučovací hodina

 

ODPOLEDNE:

14,20 - 15,05 hodin 7. vyučovací hodina
15,15 - 16,00 hodin 8. vyučovací hodina

 

  • Školní budova se otevírá pro všechny žáky ráno v 7,40 hodin, odpoledne ve 14,05 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do budovy školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. Začíná-li vyučování druhou (třetí) vyučovací hodinu, přicházejí žáci do školní budovy se zvoněním v 8,45 hodin (v 9,40 hodin).

 

  • Po příchodu ke škole před zahájením výuky se žáci řadí a do budovy vstupují ukázněně. Do školy přicházejí tak,aby si mohli včas připravit pomůcky na vyučování.

 

  • Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben (jestliže nedal vyučující jiný pokyn). V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen jen se souhlasem vyučujícího. Šatny s odloženými svršky žáků jsou stále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků (šatnářů) tak, aby bylo
    možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky.

 

  • Do odborných učeben (včetně tělocvičny) odcházejí žáci organizovaně, sami a čekají před učebnou na příchod vyučujícího. Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře.

 

  • Vyučovací hodiny probíhají podle rozvrhu schváleného ředitelem školy.

 

  • Provoz školní družiny je od 5,30 hodin do 16,30 hodin. Žáci jsou ze školní družiny uvolněni po příchodu rodičů či jiných zástupců rodičů nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka.

 

  • Do tříd a oddělení školních družin není dovolen přístup rodičům a cizím osobám bez souhlasu vedení školy.

 

2021 © ZŠ HUSOVA Chodov. All Rights Reserved.