1 / 4
Kalendář akcí
Rychlý kontakt

Škola:
352 352 391

Školní družina:
352 352 395

Informace k výuce od 4.1.2021

Přípravná třída, první a druhé ročníky - prezenční výuka 3.-9. ročníky - distanční výuka online podle rozvrhu

Informace k nástupu žáků 1. a 2.stupně do školy

4.1. 2021- 10.1.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY do 10.1. 2021

Je povolena osobní přítomnost:

• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy – povinná prezenční výuka

• žáků 1. a 2. třídy základní školy – povinná prezenční výuka

• žáků 3. až 9. třídy základní školy – povinná distanční výuka dle rozvrhu

· Školní družina bude otevřena za dodržení homogenity oddělení .

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Žáci budou vybaveni 1 rouškou na obličeji a další rouškou v sáčku na výměnu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

- Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku .

- Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

- Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření). V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

2021 © ZŠ HUSOVA Chodov. All Rights Reserved.